لیست پروژه های پایان یافته
کد پروژهعنوانمجرینوعوضعیتتاریخ ارسالمدت انجام پروژهقیمتضمانت تخصصتعداد پیشنهادعملیات
59BA48E0 تایپلیلا ایرجی مناقصه آزاد
فایل word
پایان یافته1396/05/07 21:42 0 روز 5 ساعت 5000020%4
47102A03 تایپ و دیاگرامساینا بهارلو مناقصه آزاد
فایل word
پایان یافته1396/05/01 23:55 1 روز 0 ساعت 5000050%3
B980069B تحقیق در خصوص انواع رزین های سنگ مصنوعیلیلا ایرجی مناقصه آزاد
فایل word
پایان یافته1396/04/29 15:45 1 روز 0 ساعت 15000050%3
17554E11 تحقیق در خصوص انواع حشراتمانی کریمی مناقصه آزاد
فایل word
پایان یافته1396/04/29 10:41 3 روز 0 ساعت 10000020%4
061ACB26 نقشه کشیپژمان سامانی مناقصه آزاد
فایل CAD
پایان یافته1396/04/28 22:03 2 روز 0 ساعت 30000050%2
3C4DEABD تهیه پاورپوینتAli Sh. مناقصه آزاد
فایل powerpoint
پایان یافته1396/04/27 21:07 1 روز 0 ساعت 3000020%4
DB991B8E ترجمه مقاله مهندسیکامران امیری مناقصه آزاد
فایل word
پایان یافته1396/04/26 22:35 2 روز 0 ساعت 20000050%2
26085310 تحقیق در خصوص رزین اپوکسیزهرا گله دار مناقصه آزاد
فایل word
پایان یافته1396/02/07 12:31 7 روز 0 ساعت 10000020%1
6C464C46 تایپhamed hamed مناقصه آزاد
فایل word
پایان یافته1395/12/11 23:15 0 روز 5 ساعت 1000000%1
7045170F تهیه بانک ایمیل تست شدهسجاد القاصی مناقصه آزاد
فایل Photoshop
پایان یافته1395/12/11 23:11 3 روز 0 ساعت 700000%1
نمایش صفحه   از 2 صفحه 
نمایش   رکورد در صفحه